KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM „MNISZEK” W GRUDZIĄDZUZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Miejskie „Mniszek” w Grudziądzu ul. Sportowców 2; adres poczty elektronicznej: dyrektor@pmmniszek.grudziadz.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Małgorzata Smelkowska, z którym Pan/Pani może skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.smelkowska@um.grudziadz.pl lub telefonicznie 56-4510-471 lub 470

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe dziecka (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolemniszek.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 


 

powrót do strony głównej