petardyORGANIZACJApetardy

Współpraca z rodzicami:

 

Zapraszamy rodziców do telefonicznych i indywidualnych konsultacji dotyczących dzieci 

 

Grupy dzieci 

Nauczyciele 

Dni i godziny

Grupa I

dzieci  3-4 letnie

Jolanta Kaniecka  
Krystyna Baranek  

Grupa II

dzieci 4-5 letnie 

Paulina Zielińska

 

Grupa III

dzieci 5-6 letnie

Jolanta Studzińska

 
Maria Nowak  

Grupa IV

dzieci 4,5 i 6 letnie  

Ewa Buzalska 

 

Grupa V

dzieci 5-6 letnie 

Małgorzata Rokicińska 

 
dziecko1


CELE I ZADANIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

                                           
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i podmiotowości,
2) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „dojrzałości szkolnej”,
3) umożliwia dziecku naukę zachowań społecznych,
4) stanowi kontynuację wychowania domowego,
5) wspiera rodziców /opiekunów/ dzieci w ich działaniach wychowawczych pełniąc funkcję doradczą w zakresie:
a) rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka,
b) podejmowania wczesnej interwencji specjalistycznej,
c) rozwiązywania problemów wychowawczych.
6) pomaga rodzicom /opiekunom/ w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy,
7) jest miejscem integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,
8) pełni rolę animatora kultury dla dzieci zamieszkałych w obrębie przedszkola,
9) tworzy warunki oraz przygotowuje dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

2. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:
1) diagnozowaniu środowiska dziecka,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieraniu dziecka z uzdolnieniami,
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,
8) wspieraniu dzieci metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
                                                                                                           

RAMOWE  ROZKŁADY  DNIA:zegar


ODDZIAŁY W BUDYNKU PRZEDSZKOLA:

5.30 - 8.00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI 6, 7, 8, 9, 10-GODZINNYCH, ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI, ZABAWY SAMORZUTNE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, ZABAWY KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, RUCHOWE I TWÓRCZE  MAŁYCH ZESPOŁACH, PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH,
ĆWICZENIA PORANNE, PRZYGOTOWANIA DO ŚNIADANIA.


8.00 - 9.00
ŚNIADANIE, CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE W ŁAZIENCE, CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, ORGANIZACYJNE I INNE, PRACA Z DYŻURNYMI W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ.9.00 - 10.00
ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE Z CAŁĄ GRUPĄ PROWADZONE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU "NASZE PRZEDSZKOLE" ZAWIERAJĄCEGO TREŚCI EDUKACYJNE: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, POZNAWCZA, ARTYSTYCZNA, RUCHOWA, ZDROWOTNA ORAZ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMÓW WŁASNYCH.

10.00 - 11.00
ORGANIZOWANIE SYTUACJI SPRZYJAJĄCEJ DZIECIĘCEJ AKTYWNOŚCI W SALI, OGRODZIE, NA BOISKU, W LESIE. GRY I ZABAWY RUCHOWE, ZAJĘCIA SPORTOWE, SPACERY I WYCIECZKI LUB SAMORZUTNE ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, ZABAWY KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, BADAWCZE, TWÓRCZE.

11.00 - 12.00
CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE W ŁAZIENCE, KSZAŁTOWANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH,  OBIAD, CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, ORGANIZACYJNE I INNE. PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU W GRUPIE NAJMŁODSZEJ.


 12.00 - 13.00

SAMORZUTNE ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, ZABAWY KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, BADAWCZE, TWÓRCZE LUB ORGANIZOWANIE SYTUACJI SPRZYJAJĄCEJ DZIECIĘCEJ AKTYWNOŚCI W SALI, OGRODZIE, NA BOISKU, W LESIE. ODPOCZYNEK W GRUPIE NAJMŁODSZEJ.

13.00 - 14.00
ZABAWY INTEGRACYJNE, SŁUCHANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ. PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. ORGANIZACJA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH. ZABAWY KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, RUCHOWE, BADAWCZE I TWÓRCZE.13.45 - 14.00
ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI 6, 7, 8-GODZINNYCH.

14.00 - 14.30
PODWIECZOREK DLA DZIECI 7, 8, 9, 10-GODZINNYCH. CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE

14.30 - 16.00
ZABAWY SAMORZUTNE, GRY DYDAKTYCZNE I PLANSZOWE W MAŁYCH ZESPOŁACH, PRACA INDYWIDUALNA Z DZIEĆMI O SPECJALNCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM, ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI 7, 8, 9, 10-GODZINNYCH, ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI.


zegar1


ODDZIAŁY BEZPŁATNE:

8.00 - 8.05* Schodzenie się dzieci

8.05 - 9.00 - Czynności samoobsługowe w szatni, kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności opiekuńcze, organizacyjne i inne. Praca z dyżurnymi. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe. Praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych , ćwiczenia poranne, zajęcia z religii.

9.00 - 10.00 - Zajęcia zorganizowane z całą grupą prowadzone zgodnie z założeniami Programu Wychowania Przedszkolnego zawierającego obszary rozwoju dziecka : fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy oraz zgodnie z założeniami programów własnych

10.00 - 10.30 - Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia – kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia , czynności higieniczno- sanitarne w łazience

10.30 - 11.30 - Organizowanie spacerów i wycieczek, kształtowanie zamiłowania do ruchu, utrwalenie zasad pieszego ruchu drogowego, zabawy ruchowe w terenie, zajęcia z języka angielskiego

11.30 -13.00 - Zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne i planszowe, praca korekcyjno- kompensacyjna z dzieckiem zdolnym, organizowanie imprez i uroczystości

13.00 - Rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami

 

*wtorek i czwartek od godz. 7.30

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00

kwiaty 

powrót do strony głównej