logo 

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

 M N I S Z E K 

GRUDZIĄDZ, 01.12.2017


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59, 949).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017r. poz. 649). Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

ROZDZIAŁ I

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ 1

l. Przedszkole Miejskie „Mniszek” zwane w dalszej treści Przedszkolem jest placówką publiczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest gmina: Miasto Grudziądz.

3. Nadzór nad Przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

4. Siedziba Przedszkola mieści się w Grudziądzu przy ulicy Sportowców 2.

5. Teren wokół obiektu przedszkola jest monitorowany.

6. Przedszkole nie posiada imienia.

7. Na wniosek Rady Pedagogicznej organ prowadzący może nadać Przedszkolu imię.

8. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

9. Na pieczęciach jest używana pełna nazwa - „ Przedszkole Miejskie „Mniszek”, adres, numer „NIP” i numer „regon”.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

2. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

5. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, co określa procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,

3) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

4) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

8. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 3

1. Przedszkole zapewnia dzieciom warunki umożliwiające podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej:

1) nauka religii organizowana jest we wszystkich grupach wiekowych w ramach planu zajęć Przedszkola dla tych dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie zgłoszone u nauczyciela grupy,

2) zajęcia z religii prowadzone są 2 razy w tygodniu dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków,

3) dla mniejszej liczby dzieci nauka religii odbywa się w grupie międzyoddziałowej,

4) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie,

5) wychowankom, którzy wedle oświadczenia rodziców rezygnują z pobierania nauki religii Przedszkole zapewnia opiekę poprzez ich udział w zajęciach innej grupy,

6) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

2. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku dzieci, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy :

1 ) w czasie pobytu dzieci w Przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel,

2) w grupie dzieci najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela,

3) w zajęciach poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą dzieci sprawuje nauczyciel oraz inny pracownik Przedszkola lub rodzice,

4) wycieczki dla dzieci organizowane są z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

5) dla dzieci sześcioletnich można organizować wycieczki w odległości do 80 km,

6) odległość wycieczek dla dzieci z grup młodszych nie powinna przekraczać 20 km,

7) podczas wycieczki na jednego opiekuna nie może przypadać obowiązek opieki nad więcej niż 15 dzieci,

8) w czasie spacerów i wycieczek osoba dorosła znajduje się na początku i na końcu grupy dzieci,

9) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

10) zabrania się przeprowadzania wycieczek i spacerów z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi,

11) zabrania się urządzania dla dzieci ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach,

12) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora Przedszkola,

13) w czasie prowadzenia zajęć gimnastycznych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka dobierając ćwiczenia o odpowiednim poziomie trudności,

14) uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub inne dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby należy powiadomić rodziców,

15) ćwiczenia powinny być przeprowadzone z zastosowaniem przyrządów i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,

16) stan techniczny i przydatność urządzeń oraz sprzętu do ćwiczeń i zabaw ruchowych nauczyciel winien sprawdzić przed każdym użyciem.

17) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby,

18) w czasie zawodów sportowych i innych imprez organizowanych przez placówkę wychowankowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

3. Nauczycielka przekazująca grupę zmieniającej ją nauczycielce, ma obowiązek poinformowania jej o stanie liczbowym grupy oraz o innych istotnych uwagach.

4. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C.

5. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

1) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15o C lub jest niższa;

2) jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

6. Udział dzieci w pracach na rzecz przedszkola i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

7. Pracownik placówki, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy i informuje dyrektora Przedszkola.

8. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;

2) organ prowadzący placówkę;

3) pracownika służby bhp;

4) społecznego inspektora pracy.

  9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

11. Zawiadomień, o których mowa w ust. 8 - 10 dokonuje dyrektor.

12. Jeżeli przerwa w działalności Przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

§ 4

1. Dziecko do Przedszkola przyprowadzają i odbierają rodzice (opiekunowie) lub upoważnione przez rodziców osoby pełnoletnie, zapewniające pełne bezpieczeństwo.

2. Upoważnienia, o którym mowa w ust.1 dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka poprzez wpisanie osoby /osób/ przy składaniu karty zgłoszeniowej oraz na listę u wychowawczyni grupy.

2a. Obowiązkiem osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem ( nauczyciel lub inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora) jest znajomość osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola zobowiązana jest do wprowadzenia dziecka do szatni i oddania go pod opiekę osobie dorosłej.

3a). W oddziałach zlokalizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ulicy Mazurskiej, rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek wprowadzić dziecko do szatni, rozebrać je oraz wprowadzić do sali i przekazać pod opiekę nauczycielowi.

3b). Nie wydaje się dzieci osobom w stanie nietrzeźwym. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.

3c). Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach jego pracy, wówczas nauczyciel kończący pracę pozostaje z dzieckiem w przedszkolu i usiłuje skontaktować się z opiekunami dziecka. Jeżeli w ciągu 2 godzin rodzice (opiekunowie prawni) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel zawiadamia policję, która podejmuje akcję poszukiwania rodziców (opiekunów prawnych). Jeżeli próba zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) nie powiedzie się, wówczas dziecko umieszczane jest w policyjnej izbie dziecka.

3d). W przypadku konieczności pozostawienia dziecka w budynku przedszkola (choroba dziecka, złe samopoczucie w czasie pobytu w przedszkolu), opiekę nad nim przejmuje nauczyciel innej grupy za zgodą dyrektora.

3e). W przedszkolu istnieje możliwość łączenia grup w ciągu dnia za zgodą dyrektora w przypadkach:

1) mała liczba dzieci,

2) zmiany w organizacji pracy przedszkola spowodowane nieprzewidzianą absencją chorobową nauczyciela,

3) konieczności wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych lub za godziny ponadwymiarowe,

4) udział kilkorga dzieci w konkursach, zawodach czy przeglądach,

5) udziału dzieci w zajęciach dodatkowych, o których mowa w & 14 ust. 8

6) inne nieprzewidziane okoliczności.

3f). Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie łączonej ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

3g). W przedszkolu przestrzega się zasady noszenia przez dzieci obuwia zmiennego zapewniającego pełne bezpieczeństwo. W przypadku szkody wynikłej z używania niewłaściwego obuwia, odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka.

3h). W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz noszenia przez dzieci biżuterii (kolczyki, łańcuszki, pierścionki itp.). W przypadku nieprzestrzegania tej zasady, odpowiedzialność spada na rodziców (opiekunów prawnych).

4. Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się w godzinach:

1) od 5:30 do 8:00 dla dzieci 6,7,8,9,10-godzinnych,

2) od 7:45 do 8:00 dla dzieci 6,7,8-godzinnych.

5. Odbiór dzieci z Przedszkola odbywa się w godzinach:

1) od 13:45 do 14:00 dla dzieci 6,7,8-godzinnych,

2) od 14:30 do 16:00 dla dzieci 7,8,9,10-godzinnych .

6. Oddziały przedszkolne realizujące podstawę programową zlokalizowane są w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ulicy Mazurskiej.

7. Nadzór pedagogiczny nad tymi oddziałami sprawuje dyrektor przedszkola.

8. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, którym dziecko mieszka.

9. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.

11. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniany również przez uczęszczanie dziecka odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

12. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

13. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

 

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

 

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Miasta w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora.

9. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 7

1. Rada Rodziców Przedszkola jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy.

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.


§ 8

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI PRZEDSZKOLA.

1. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie:

- Rada Pedagogiczna i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- Rada Rodziców i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna do dyrektora, dyrektor i Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. W przypadku sporów lub konfliktów dotyczących kompetencji czy zasad współpracy między organami przedszkola dyrektor w celu wypracowania dobrego rozwiązania powołuje zespół w składzie: dyrektor przedszkola, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przewodniczący Rady Rodziców.

3. Dyrektor Przedszkola może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje po wysłuchaniu członków zespołu.

4. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto.

5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem i rodzicem.

6. W sprawach spornych dotyczących dziecka ustala się co następuje :

- rodzic dziecka zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy oddziału przedszkolnego;

- wychowawca przedstawia sprawę dyrektorowi przedszkola;

- sprawę rozstrzyga dyrektor przedszkola po wysłuchaniu rodziców dziecka.

7. Wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia.


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 9

1.Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3)ogólną liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

4. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni orzeczenia, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego.

6. Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym dzieci obywateli polskich.

 

§ 10

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat -około 30 minut.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

 

§ 11

1. Przedszkole jest wielooddziałowe zlokalizowane w dwóch budynkach.

2. Dyrektor Przedszkola sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi oddziałami.


§ 12

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, czasu pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia zawiera między innymi godziny pracy ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków oraz harmonogram zajęć dodatkowych, organizowanych w Przedszkolu prowadzonych przez specjalistów.

4. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu ze względu na warunki lokalowe, organizowane są dla całej grupy.

5. Każdy oddział prowadzony jest przez jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców ( prawnych opiekunów).

6. Nauczyciel (nauczyciele ) prowadzą powierzony oddział w miarę możliwości przez wszystkie lata pobytu dzieci w Przedszkolu zapewniając tym samym ciągłość i skuteczność pracy wychowawczej.

7. Nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono oddział sprawuje opiekę nad dziećmi również podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

8. W oddziałach przedszkolnych oraz w oddziałach zlokalizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ulicy Mazurskiej, dopuszcza się łączenie grup na zajęciach dodatkowych.

9. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć wymienionych w ust.8 zawsze sprawuje nauczyciela przedszkola.

§ 13

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 3.

2. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej,

1) czas pracy Przedszkola dostosowany jest do potrzeb środowiska i wynosi 10,5 godziny dziennie,

2) czas pracy dla dzieci realizujących podstawę programową jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

3. Termin przerwy w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.

4. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wg poniższych wariantów do wyboru przez rodzica:

 

WARIANT

GODZINY

POSIŁKI

6 GODZIN

8.00-14.00

ŚNIADANIE, OBIAD

7.00-13.00

ŚNIADANIE, OBIAD

7 GODZIN

8.00-15.00

ŚNIADANIE., OBIAD, PODWIECZOREK

7.00-14.00

ŚNIADANIE, OBIAD

5.30-13.00

ŚNIADANIE, OBIAD

8 GODZIN

8.00-16.00

ŚNIADANIE., OBIAD, PODWIECZOREK

7.00-15.00

ŚNIADANIE., OBIAD, PODWIECZOREK

5.30-14.00

ŚNIADANIE, OBIAD

9 GODZIN

7.00-16.00

ŚNIADANIE., OBIAD, PODWIECZOREK

5.30-15.00

ŚNIADANIE., OBIAD, PODWIECZOREK

10 GODZ.

5.30-16.00

ŚNIADANIE. ,OBIAD, PODWIECZOREK

 

5. Przesłankami do przyjęcia dziecka 2,5- letniego do przedszkola są zasady rekrutacji wynikające z ustawy o systemie oświaty.

6. Rekrutacja dzieci do przedszkola jest przeprowadzana w oparciu o odrębne przepisy.ROZDZIAŁ V

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU I ODPŁATNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA PRZEZ PRACOWNIKÓW.


§ 14

1. Opłatę za świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, nalicza się w wysokości ustalonej w uchwałach Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz.

2. Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się w pełnej wysokości za gotowość świadczenia usług od pierwszego miesiąca przyjęcia dziecka do przedszkola, niezależnie od dnia przyjęcia.

3. Odpłatność dzienną za wyżywienie- stawkę żywieniową, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym przedszkole na podstawie kosztów zakupu surowców niezbędnych do przygotowania posiłków. Stawkę nalicza się za 3 posiłki, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek lub za 2 posiłki, tj. śniadanie i obiad.

4. Rodzic/opiekun prawny jest poinformowany o wysokości dziennej stawki żywieniowej w danym miesiącu poprzez umieszczenie powyższej informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

5. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1.

6. Rodzic/opiekun prawny oświadcza pisemnie we „Wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola”, w jakim wymiarze godzin dziennie i z ilu posiłków dziecko będzie korzystać z usług przedszkola. Zmiana wariantu pobytu dziecka w przedszkolu następuje wyłącznie z początkiem kolejnego miesiąca, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna prawnego.

7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobą, do zadeklarowanej godziny.

8. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju istnieje możliwość ustalenia odrębnych zasad pobytu i odpłatności w oparciu o wniosek rodzica w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca opłaty za dany miesiąc, o której mowa w ust. 1 oraz wniesienia do dnia 15 każdego miesiąca opłaty za dany miesiąc za korzystanie z wyżywienia, o której mowa w ust. 3.

10. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto przedszkola na podstawie pisemnej lub ustnej informacji udzielanej przez Przedszkole. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do skutecznego uzyskania powyższej informacji.

11.Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje uprawnienie do korzystania z przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień).

12 .Deklarację o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w placówce macierzystej.

13. Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic/opiekun prawny wnosi opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3 na konto przedszkola pełniącego dyżur, w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu w „Zgłoszeniu na dyżur wakacyjny” pobytu dziecka w przedszkolu.

14. W przypadku korzystania z dyżuru wakacyjnego krótszego niż miesiąc opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3 naliczane będą proporcjonalnie.

15. W przypadku braku deklaracji, o której mowa w ust. 12 opłat nie wnosi się.

16. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki żywieniowej począwszy od drugiego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

17. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ustalona w ust. 1 za gotowość świadczenia usług nie podlega zwrotowi.

18. Potrąceń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła przyczyna powodująca potrącenie.

19. Wniesiona opłata za wyżywienie, za miesiąc, w którym następuje wypis dziecka z przedszkola, podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do przedszkola w danym miesiącu.

20. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 za okres 1 miesiąca, dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy dzieci korzystających z przedszkola z początkiem kolejnego miesiąca.

21. Przedszkole wzywa pisemnie rodzica/ opiekuna prawnego do uiszczenia powyższych należności wraz z odsetkami.

22. W przypadku nieuiszczenia powyższych opłat, mimo doręczenia rodzicowi/opiekunowi prawnemu dwóch kolejnych wezwań do zapłaty przedszkole kieruje sprawę do Wydziału Edukacji w celu wyegzekwowania należności.

23. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia odpłatnie.


ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 15

1. W Przedszkolu zatrudniony jest Dyrektor i inni nauczyciele oraz pracownicy administracji i pracownicy obsługi wymienieni poniżej:

1) starszy intendent w placówce prowadzącej żywienie,

2) kucharz,

3) pomoc kucharza,

4) pomoc nauczyciela,

5) pracownik gospodarczy,

6) główna księgowa.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. W Przedszkolu nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

§ 16

1. Nauczyciel obowiązany jest:

a/ rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

b/ wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

c/ dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami przedszkola,

d/ kształcić i wychowywać dzieci w poszanowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

e/ dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:

1) planować pracę wychowawczą i dydaktyczną,

3) systematycznie realizować materiał programowy,

4) codziennie przygotowywać się do pracy wychowawczo-dydaktycznej,

5) dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy oraz doskonalić formy i metody wychowania i nauczania,

6) organizować w sposób systematyczny, racjonalny, interesujący i efektywny czas pobytu wychowanków w przedszkolu,

7) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

8) rozwijać zdolności i zainteresowania wychowanków oraz kształtować pożądane postawy,

9) współpracować z rodzicami wychowanków i środowiskiem,

10) dbać o godziwą i przykładną postawę wychowawcy młodego pokolenia zgodnie z etyką zawodu nauczyciela,

11) doskonalić własny warsztat pracy, organizować kąciki stałe i okazjonalne, wzbogacać w środki dydaktyczne,

12) stosować poprawność metodyczną i merytoryczną prowadzonych zajęć i zabaw wykorzystując najnowszą wiedzę pedagogiczną, metodyczną i psychologiczną,

13) czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i posiedzeniach,

14) diagnozować osiągnięcia wychowanków i umiejętnie zapobiegać występowaniu niepowodzeń i niedociągnięć,

15) podnosić swą wiedzę ogólną i zawodową poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie,

16) przyjąć odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i mienie,

17) realizować zalecenia pohospitacyjne i inne wynikające z działalności wychowawczo-dydaktycznej,

18) współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

19) rozliczać się podczas inwentaryzacji z powierzonych pomocy dydaktycznych, przyborów i sprzętu,

20) pełnić funkcję opiekuna stażu wyznaczoną przez Dyrektora,

21) podejmować i realizować dodatkowe zadania na rzecz Przedszkola, oddziału przedszkolnego i środowiska,

22) przestrzegać tajemnicy służbowej,

23) wykonywać inne zadania zlecone przez Dyrektora wynikające z działalności wychowawczo-dydaktycznej.


3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych, ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego oraz o dokonanie oceny swojej pracy.

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3) włączenia ich w działalność Przedszkola.

6. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do:

1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, programu rocznego i bieżącej tematyki,

2) uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3) poszerzania swoich wiadomości na tematy związane z wychowaniem i opieką dzieci oraz na tematy ich interesujące lub dla nich niezrozumiałe,

4) uzyskiwania pomocy pedagogicznej, opiekuńczej, moralnej i materialnej w sytuacjach trudnych i w poczuciu bezradności,

5) bezpośredniej obserwacji zachowań dziecka w grupie przedszkolnej,

6) udziału w uroczystościach i spotkaniach przedszkolnych w celu lepszego zrozumienia własnego dziecka, jego przeżyć, zainteresowań i możliwości,

7) pomocy ze strony Przedszkola w kontaktach ze specjalistami,

8) uczestnictwa w codziennym życiu Przedszkola i współdecydowania o kierunkach rozwoju i wychowania swojego dziecka.

7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę,

4) spotkania z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w formie zajęć pokazowych organizowane są co najmniej jeden raz na półrocze.

§ 17

1. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami lub opracowany przez innego autora.

2. Zaproponowany program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

3. Program dopuszcza dyrektor na wniosek nauczycieli lub nauczyciela.

4. Przed dopuszczeniem programu dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

5. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego opracowywania planu pracy sporządzanego do 28 dnia na kolejny miesiąc.

6. W grupie dzieci 6-letnich, w przypadku rozpoznania deficytów rozwojowych nauczyciel prowadzi pracę korekcyjno-kompensacyjną indywidualną lub zespołową oraz ją dokumentuje.

§ 18

1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowania.

2. Obserwacje pedagogiczne prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych, przez wszystkich nauczycieli, dla każdego dziecka począwszy od jego przyjścia do Przedszkola do czasu osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej.

3. Sposób prowadzenia dokumentacji jest dowolny.

4. Częstotliwość dokonywania zapisu obserwacji określa nauczyciel (nauczyciele) prowadzący grupę.

5. Dokumentacja obserwacji pedagogicznych jest przekazywana kolejnemu nauczycielowi w przypadku przejścia dziecka do innej grupy.

6. Dokumentacja obserwacji pedagogicznych może być udostępniona rodzicom dziecka, Radzie Pedagogicznej, władzom zwierzchnim Przedszkola.

7. Po upływie 2 lat od ukończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej dokumentacja powyższa zostaje zniszczona.

§ 19

1. Nauczyciel ma obowiązek współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną.

2. W przypadku przeprowadzania, na wniosek rodziców, badań dziecka w poradni nauczyciel jest zobowiązany do wydania rodzicom dziecka opinii dotyczącej jego rozwoju, osiągnięć, kłopotów w nauce, zachowania się w grupie oraz przyjętych przez Przedszkole wymagań edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym.

3. Opinię wychowawcy potwierdza dyrektor przedszkola.

4. Nauczyciele współpracują z ośrodkiem zdrowia:

1) propagują działania prozdrowotne wśród dzieci i ich rodziców,

2) sporządzają listy dzieci na potrzeby ośrodka,

3) zapraszają specjalistów na zebrania z rodzicami.


§ 20

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 21

1. Do obowiązków intendenta w przedszkolu prowadzącym żywienie należy:

1) prowadzić magazyn żywnościowy oraz utrzymywać go w należytym porządku i czystości,

2) zaopatrywać przedszkole w żywność, potrzebny sprzęt, materiały oraz odzież ochronną i środki czystości,

3) sporządzać dekadowe jadłospisy,

4) nadzorować sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

5) prowadzić dokumentację magazynową oraz pozostałą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) sprawować opiekę nad całością pomieszczeń Przedszkola i sprzętu,

7) załatwiać sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności sprzęt i pomieszczenia Przedszkola (remonty, konserwacje),

8) pobierać odpłatność od rodziców za korzystanie z Przedszkola,

9) przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) uczestniczyć w miarę potrzeb w zebraniach Rady Rodziców,

11) współpracować z księgową w ramach ustalonych kompetencji,

12) gospodarować środkami finansowymi w sposób racjonalny w ramach przyznanej odpowiedzialności materialnej i finansowej,

13) wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy,

14) opisywać rachunki i dokumenty dla księgowej zgodnie z procedurą Ustawy o zamówieniach publicznych.

 

§ 22

1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

2) utrzymanie czystości w powierzonych pomieszczeniach i w stanie używalności powierzony sprzęt,

3) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji pracy w Przedszkolu.

4) przyjmowanie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i mienie,

5) pomoc nauczycielowi podczas spacerów i wycieczek,

6) przygotowanie sprzętu do odpoczynku dzieci.§ 23

1. Do obowiązków kucharki należy:

1) sporządzać zdrowe i higieniczne posiłki,

2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór oraz dbać o ich racjonalne zużycie,

3) prowadzić magazyn podręczny,

4) utrzymywać w czystości kuchnię oraz naczynia i wszystkie sprzęty w niej znajdujące się,

5) współdziałać z intendentem przy opracowywaniu jadłospisów dekadowych,

6) odkładać próbki żywnościowe według instrukcji (72 godz. przechowywać w lodówce),

7) użytkować urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi instrukcjami,

8) rozdzielać posiłki w przydzielonych oddziałach,

9) wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy.

 


§ 24

1. Do obowiązków pomocy kucharza należy:

1) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,

2) codziennie wyparzać naczynia,

3) dbać o porządek i ład na stanowisku pracy: kuchnia, obieralnia, przechowalnia naczyń,

4) pomagać kucharce w przygotowywaniu posiłków,

5) rozdzielać posiłki w przydzielonym oddziale,

6) wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy.

 


§ 25

1. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy:

1) strzec mienia przedszkolnego, dbać o odpowiednie zabezpieczenie,

2) dbać o utrzymanie czystości na powierzonym odcinku: piwnice, strych,

magazyny gospodarcze, teren przedszkolny,

3) dokonywać wszelkich możliwych napraw urządzeń i sprzętu na terenie

placówki w ramach przydzielonych kompetencji,

4) wykonywać prace ogrodnicze na terenie Przedszkola,

5) w okresie zimowym odśnieżać wyznaczony rejon,

6) wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z organizacji pracy.

 

§ 26

1. Do obowiązków głównej księgowej należy prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

1) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,

b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

c)sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

2) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

d) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

1) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

2) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,

3) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

4) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

1) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

2) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmian,

3) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.

5. Dokonywanie i nadzorowanie nad prawidłowością przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

6. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.

7. Zatwierdzania rachunków pod względem formalno-rachunkowym.

8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola.

§ 27

1. Dyrektor ustala szczegółowe zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników.

2. Pracownikiem Przedszkola jest osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy wymagane odrębnymi przepisami i zatrudniona przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego „Mniszek”.

3. Wszystkich pracowników obowiązuje dbałość o powierzone pomoce i sprzęt.

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do znajomości i przestrzegania regulaminów obowiązujących w Przedszkolu.


ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


§ 28

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w przypadku stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

7. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

8. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych,

4) przedstawienie członkom Rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

9. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

10. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Prezydenta Miasta Grudziądza.


ROZDZIAŁ VIII

RODZICE WYCHOWANKÓW
§ 29

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) Przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu / kształtowanie umiejętności wykonywania czynności  higieniczno-sanitarnych w łazience oraz umiejętności jedzenia /,

2) Przestrzeganie niniejszego statutu,

3) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

4)Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

5) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

6) Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

7) Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

8) Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

9) Przyprowadzanie do przedszkola tylko dzieci zdrowych. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zwichnięcia, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia,

10) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo.

2. Rodzice mają prawo do:

1) Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,

3) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

4) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

6) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 30

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przedszkole Miejskie „Mniszek” jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Przedszkole może prowadzić działalność pozabudżetową, nie kolidującą z podstawową działalnością placówki.

§ 31

Przedszkole posiada ceremoniał. Ceremoniał Przedszkola obejmuje:

1)   hymn przedszkolny i logo    

2) spotkania patriotyczne, świąteczne i okazjonalne;

3)   uroczystości pożegnania absolwentów Przedszkola.

 

§ 32

1. Po dokonaniu zmian w Statucie Przedszkola Miejskiego „Mniszek” wprowadza się jego jednolity tekst.

2. Traci moc Statut Przedszkola Miejskiego „Mniszek” uchwalony na Radzie Pedagogicznej w dniu 01.04. 2014 r.

3. Jednolity tekst Statutu Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu został uchwalony jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 26.10.2017 roku.

4. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 r.

 .

KONCEPCJA PRACY 
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 
„MNISZEK”
W GRUDZIĄDZU

rok szkolny 2020-20
21


 

 Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U, poz. 1658)

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

NASZA PLACÓWKA

Placówka zlokalizowana jest w centrum osiedla Mniszek. Mieści się w wolno stojącym, parterowym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie ulice osiedla Mniszek.

W przedszkolu funkcjonuje 5 grup: trzy grupy przedszkolne oraz dwie grupy realizujące pięciogodzinną podstawę programową 4,5,6-latki zlokalizowane w salach szkoły podstawowej przy ul. Mazurskiej.

Na dzień 1 września 2020 r placówka zatrudnia 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciela logopedę, nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela katechetę i 8 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 3 sale dydaktyczne wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne, szatnię, ogród przedszkolny, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
- wykazuje : motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość, umiejętność współpracy w grupie, umiejętność radzenia sobie z trudnościami, tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, samodzielność, odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
- posiada: zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób, wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, podstawową wiedzę o świecie;

- umie: cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie, rozumie, zna, przestrzega: prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zasady kultury współżycia, postępowania, kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, potrzebę szanowania przyrody i środowiska;


- nie obawia się: występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole, chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, wykazywać inicjatywy w działaniu, wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do: życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, aktywnej, serdecznej miłości i ciepła, spokoju i samotności, gdy tego chce, odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie, aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy, zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji, badania i eksperymentowania, nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw, konsekwencji swojego zachowania, zdrowego żywienia.

 

Wizja Przedszkola

1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.
2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3.Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5.W przedszkolu jest zatrudniona wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
6.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
7.Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
8.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Misja Przedszkola


Nasze Przedszkole:
1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.


NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju, rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem, kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się, wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem, nauka przez aktywne działanie, głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych, okazywanie sobie wzajemnej pomocy, włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.
ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

 

 

METODY:

Metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka, Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone, opowieść ruchowa, gimnastyka ekspresyjna, gimnastyka rytmiczna, pedagogika zabawy, Metoda dobrego startu, relaksacja, bajkoterapia, zabawy paluszkowe.

Nasze przedszkole jest przykładem placówki, w której mają ze sobą do czynienia dwa równoprawne, bardzo ważne podmioty : dziecko i rodzice.

I. Dziecko:

- Absolwentem naszego przedszkola jest dziecko-bezpieczny uczestnik ruchu drogowego. W tym celu wykorzystujemy program własny z zakresu edukacji komunikacyjnej „Przedszkolak na drodze”, który jest realizowany w każdej grupie wiekowej. Corocznie organizujemy spotkanie edukacyjne dla 5,6-latków przedszkoli grudziądzkich. Systematycznie stosujemy formy edukacyjne takie jak: wystawki i kąciki ruchu drogowego, projekcje filmów, audycje, konkursy, programy komputerowe, teatrzyki oraz spacery i wycieczki w celu opanowania określonych umiejętności poruszania się na drodze. Współpracujemy z Komendą Policji oraz Strażą Miejską w Grudziądzu.

Uczestniczymy w akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”/ otrzymaliśmy dla dzieci kamizelki odblaskowe, które ubieramy dzieciom w czasie spacerów i wycieczek/. Promujemy realizowany program oraz nasze działania na stronie internetowej przedszkola oraz w kronice.

Nasze działania przynoszą efekty. Na naszym osiedlu zmniejszyła się liczba wypadków /wywiad z policjantem/. Nasi wychowankowie zdobywają nagrody w konkursach i olimpiadach o tematyce komunikacyjnej,

- Poprzez realizację programu własnego „Komputer w edukacji przedszkolnej” każde nasze dziecko potrafi bezpiecznie wykorzystać nowoczesne urządzenie, jakim jest komputer. Nasze przedszkolaki już od najmłodszych lat wiedzą, że komputer to wspaniałe urządzenie techniczne, jednak są także inne, ciekawe formy spędzania wolnego czasu. W tym celu wykorzystujemy w czasie zajęć tylko gry edukacyjne. Zabawy z komputerem pełnią rolę ćwiczeń utrwalających i wprowadzających. Komputer służy także pomocą w czasie pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

- Realizacja programu wychowawczo-opiekuńczego „Podaj rękę” pomaga nam w adaptacji dziecka w pierwszych dniach jego pobytu. Pozwala na zredukowanie stresu związanego z wejściem dziecka w nowe dla niego środowisko oraz uczy rozwiązywać i pokonywać trudności z tym związane. Kształtuje czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne oraz tak ważne dla dziecka umiejętności społeczne, a więc porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

- Realizując program własny „Bawię się i żyję bezpiecznie” stosujemy profilaktykę ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Naszym celem jest wyposażenie dziecka w wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie w domu, w przedszkolu, na dworze.

- Poprzez realizację programu „Mali patrioci” rozwijamy poczucie przynależności narodowej, tworzymy kąciki tematyczne „Polska moja ojczyzna”, przygotowujemy uroczystości przedszkolne: Święto Niepodległości /11 listopada/, Święto Konstytucji /3 maja/.

- Realizując programu „Chronimy dzieci” naszym celem jest profilaktyka oraz ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników.


- Realizacja programu rocznego Świat wartości - wartości społeczno – moralne, wewnętrzne potrzeby i przestrzeganie ustalonych zasad”- /ZAŁĄCZNIK NR 1/.

- Poprzez systematyczny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pomagamy rodzicom w zrozumieniu znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego. Czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań. Stymuluje jego umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, czytanie na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie i świat, pozwala zachować lub odbudować więź i pomaga mu w pokonaniu wielu problemów.

- Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji - sprawdzenie czy w przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka, czy informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, czy zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka, czy w opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

II. Rodzice

- Poprzez nasze działania i współpracę z rodzicami dążymy do tego, aby nasze przedszkole było postrzegane jako centrum kulturalnego życia społecznego osiedla Mniszek. W tym celu organizujemy festyny dla społeczności lokalnej, kiermasze świąteczne, widowiska, występy i teatrzyki dla dzieci z osiedla, spotkania z pediatrą, pedagogiem, psychologiem, logopedą dla chętnych rodziców nie tylko z naszego przedszkola, ale także z naszego osiedla. Zachęcamy naszych rodziców do uczestnictwa w zajęciach pokazowych i otwartych, uroczystościach przedszkolnych, angażujemy ich w sprawy przedszkola, integrujemy poprzez współorganizowanie festynów, pikników rodzinnych oraz wspólnych wyjazdów na przeglądy twórczości dziecięcej.

Formy współpracy z rodzicami:

Zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców, zebrania grupowe, zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, konsultacje indywidualne, prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac), organizacja zajęć otwartych dla rodziców, organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców, organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów, włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursy, wycieczki, angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

Przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach, olimpiadach wspólnie z innymi przedszkolami. Uczestniczymy w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkoły podstawowej Nr11, w uroczystościach szkolnych takich jak: ślubowanie klas pierwszych, przedstawienia teatralne, loteryjki mikołajkowe, wspólnie wykonujemy ozdoby choinkowe, bierzemy udział w zawodach sportowych z okazji Dnia Sportu, zwiedzamy szkołę, badamy losy absolwentów. Uczniowie klas pierwszych odwiedzają nasze przedszkole i czytają bajki i baśnie naszym przedszkolakom.

 

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Cele: rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród, kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z: Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne), Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo, Strażą Pożarną- bezpieczeństwo, Strażą Miejską – bezpieczeństwo, Muzeum, Planetarium, Biblioteką Miejską, Młodzieżowym Domem Kultury, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Kultury Teatr, Pocztą w Mniszku, Parafią Św. Józefa, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Hopland”.PROMOCJA PLACÓWKI

Cele: pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci, nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami, upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.
Działania promocyjne obejmują: prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów, dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym, popularyzowanie wychowania przedszkolnego, prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej, organizacja uroczystości, współpraca z lokalnymi mediami, dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, upowszechnianie informacji o przedszkolu /biuletyn promujący przedszkole, logo, hymn przedszkola, gazetka przedszkolna/.

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego „Mniszek”.
.

Regulamin Rady Rodziców


Przedszkola Miejskiego „Mniszek” 

w

GrudziądzuGRUDZIĄDZ, 26.06.2018 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59),

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),

- Statutu Przedszkola.


§1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1. „Przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie „Mniszek” w Grudziądzu.

2. „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu.

3. „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu.

4. „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu.

5. „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć organ prowadzący Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu, to jest Gmina Miasto Grudziądz.

6. „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć organ nadzoru

pedagogicznego Przedszkola Miejskiego „Mniszek”, to jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

§2

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego „Mniszek” jest jednocześnie reprezentantem rodziców dzieci Przedszkola.

 

§3

Siedzibą Rady jest budynek Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu przy ul. Sportowców 2.

 

§4

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Przedszkola.

 

§5

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego „Mniszek”.

§6

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego. Członkowie Rady mogą ponownie kandydować w następnych wyborach.


 

ROZDZIAŁ II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY PRZEDSZKOLA

 

§7

1. Rodzice dzieci Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

a) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania grupowe rodziców dzieci

b) Na zebraniach grupowych rodzice każdej grupy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców dzieci danego oddziału.

c) W wyborach, o których mowa w podpunkcie b), jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

d) Wychowawca grupy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.

e) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

- przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

- nadzorowanie przebiegu głosowania

- obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. Rodzic

ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej.

- ogłoszenie wyników głosowania.

f) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

g) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

h) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.

i) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego dziecka.

j) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

k) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu rady oddziałowej.

l) W przypadku zgłoszenia się osób chętnych do pracy w Radzie, przy akceptacji ogółu rodziców z danej grupy, dopuszcza się wybory rodziców do Rady bez głosowania.

2. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

3. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona osobę, która będzie przedstawicielem w Radzie Rodziców.

4. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

5. Dyrektor Przedszkola otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

6. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 3, dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkostwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

 

§8

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:

a) ukończenia przedszkola przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym wychowanek kończy przedszkole,

b) w związku z przeniesieniem dziecka do innego przedszkola, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

c) zrzeczenia się członkostwa,

d) nie brania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez

uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania Rady,

2. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §7 ust. 3, a składu rady oddziałowej zgodnie z §7 ust. 2.

 


ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY

 

§9

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Przedszkola.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola,

b) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola,

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola,

d) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Przedszkola,

e) współpraca ze środowiskiem lokalnym,

f) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola, zwłaszcza na działalność wychowawczą,

h) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców z Przedszkolem.

i) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu grupowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz grup i Przedszkola.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) występowanie z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do Dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad placówką,

b) uchwalanie Regulaminu Rady,

c) opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola

d) wyłanianie swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego w przypadku odwołania od oceny nauczyciela oraz do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. W komisji rekrutacyjnej, powołanej w przypadku kiedy liczba dzieci przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu udział bierze przewodniczący Rady Rodziców

e) uchwalanie corocznego preliminarza rady lub jego zmian

f) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady

g) wydawanie na wniosek Dyrektora opinii o pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego

h) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach organizowania zajęć dodatkowych i ubezpieczenia dzieci

i) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

j) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin rady rodziców, przepisy ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw

k) prawo do wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

4. Tryb wyłaniania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora oraz do zespołu oceniającego w przypadku odwołania od oceny nauczyciela jest następujący:

a) głosowanie jest tajne,

b) członkowie Rady Rodziców zgłaszają co najmniej 3 kandydatów wpisując ich na listę,

c) każdy członek Rady Rodziców wybiera 2 kandydatów poprzez skreślenie pozostałych nazwisk,

d) przewodniczący Rady Rodziców sprawdza prawidłowość głosowania, podlicza głosy i podaje do wiadomości nazwisko wybranego kandydata,

e) w przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów, członkowie Rady Rodziców głosują ponownie wśród kandydatów o tej samej liczbie głosów

.ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§10

1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Rady w składzie:

- Przewodniczący,

- Zastępca Przewodniczącego,

- Sekretarz,

- 2 członków

2. Rada wybiera spośród siebie Komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż 2 osoby. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.

3. Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków na wniosek:

- Przewodniczącego Rady Rodziców,

- trzech członków Zarządu Rady,

- pięciu członków Rady Rodziców.

4. W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.

 

§11

1. Przewodniczący Rady: organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

5. Komisja rewizyjna kontroluje: realizację uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców, gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców.

 

§12

1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.

2. Zebrania zwoływane są na wniosek przewodniczącego Rady, Dyrektora Przedszkola, 2/3 jej członków.

3. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym rodzice z Rad oddziałowych.

4. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

5. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 4, może być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed terminem zebrania.

6. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.

§13

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem placówki, Dyrektor Przedszkola ma prawo zawiesić jej wykonanie do czasu uzgodnienia z Radą Rodziców stanowiska w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

3. W kwestiach spornych poszczególne organy Przedszkola mają prawo zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do organu wyższej rangi:

- kwestie sporne Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej rozstrzyga Dyrektor Przedszkola,

- kwestie sporne Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem w zależności od kompetencji.

4. Organ rozstrzygający spór jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony.

5. Rozstrzygnięcie organu jest ostateczne.

6. Rada podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.

 

§14

1. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady, Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.

2. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.

3. Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia protokołu. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.

4. Uchwały Rady numeruje się zgodnie ze wzorem nr kolejny/dzień/miesiąc/rok szkolny.

5. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

6. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Przedszkolu.

 

§15

1. Uchwały sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w

szczególności:

- tytuł uchwały,

- podstawę prawną,

- tekst uchwały,

- podpis Przewodniczącego.

- tytuł uchwały składa się z następujących części:

- oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

- daty podjęcia uchwały,

- możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

2. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery.

 

§16

1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola.

2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.

 

§17

Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.

 

§18

Zebrania Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice dzieci i przedstawiciele organów Przedszkola.

 

§19

Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności przedszkolnej lub istotne interesy Przedszkola.


ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

 

§20

1. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe z następujących źródeł:

a) dobrowolnych darowizn rodziców;

b) wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Rada;

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę.

2. Wysokość składki ustala się na pierwszym zebraniu rodziców. Rodzice dzieci indywidualnie deklarują wysokość swojej składki.

3. Rada może zwolnić z wniesienia składki osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

4. Składka wnoszona jest jednorazowo, w dwóch ratach, lub mogą to być raty miesięczne i kwartalne.

5. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków Rady opracowanego i zatwierdzonego na dany rok szkolny.


RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 

§21

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:

a) organizowanie uroczystości dla dzieci;

b) organizowanie imprez artystycznych (koncertów, teatrzyków, pokazów, itp.)

c) wycieczki;

d) bieżące potrzeby przedszkola – pomoce dydaktyczne, zabawki, drobne usługi,

wydatki administracyjne, sprzęt i wyposażenie;

2. Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodziców mogą być wydatkowane na:

a) zakup zabawek, wyposażenia, sprzętu;

b) uzupełnienie sprzętu ogrodowego i sportowego;

c) zakup środków audiowizualnych;

d) prenumeratę czasopism pedagogicznych


OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA ŚRODKÓW

FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

 

§22

1. Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad określonych w ogólnych przepisach o rachunkowości.

2. Fundusze tworzone są z dochodów osiąganych z zadeklarowanych składek lub innych źródeł wymienionych w § 20.

3. Rada posiada książeczkę oszczędnościową. Środkami zgromadzonymi na książeczce oszczędnościowej dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby.

4. Rada Rodziców na swoim pierwszym zebraniu upoważnia osoby odpowiedzialne za dysponowanie jej funduszem oraz prowadzenie obsługi księgowej.

5. Rada Rodziców może powierzyć prowadzenie obsługi księgowo- kasowej wybranej przez siebie osobie lub zatrudnić ją opłacając z własnych środków.

6. Osoba prowadząca obsługę księgowo-kasową przekazuje rodzicom na koniec roku szkolnego sprawozdanie z wykorzystania funduszy Rady Rodziców.

7. Zgodność i celowość wydatków kontroluje Komisja Rewizyjna


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek:

- Przewodniczącego Rady Rodziców,

- trzech członków Rady,

poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.

2. Niniejszy tekst Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego „Mniszek” został uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu: 26 czerwca 2018 roku w głosowaniu jawnym.

3. Traci moc regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu z dnia: 20 czerwca 2013 r.

4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

               Rada Rodziców

przy Przedszkolu Miejskim „Mniszek”
……………………………………………….

 

                                                                                                                                                                     / podpis przewodniczącego Rady Rodziców/
……………………………………………….

                                                                                                        / podpis Dyrektora Przedszkola/powrót do strony głównej