.

 

Nasze przedszkole realizuje program „Chronimy dzieci”

O programie

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

. 

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 

. 

 

Standardy ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych

Standard 1 Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Standard 2 Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard 3 Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.

Standard 4 Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 5 Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

Standard 6 Placówka zapewnia dostępność do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach krzywdzenia dziecka lub zagrożenia dziecka przemocą czy wykorzystywaniem.

Standard 7 Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE „MNISZEK”

W GRUDZIĄDZU, UL. SPORTOWCÓW 2


POLITYKA OCHRONY DZIECI


Preambuła

Wszystkim działaniom podjętym przez pracowników Przedszkola Miejskiego „Mniszek”

przyświeca troska o bezpieczeństwo i ochronę dobra dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby.

Każde działanie pracowników oparte jest na obowiązującym prawie i wewnętrznych przepisach przedszkola.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

 1. Przez pracownika przedszkola rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 2. Przez dziecko rozumie się każdą osobę do ukończenia 18 roku życia.

 3. Przez opiekuna dziecka rozumie się osobę uprawioną do reprezentowania dziecka.

 4. Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do przedszkola.

 5. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola.


Rozdział II

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

 3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.

 4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.

 5. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.

 6. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.

 8. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola.

 9. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 10. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.

 11. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 12. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.

 13. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.

 14. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

 

Rozdział III

Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 1. Przedszkole zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.

 2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.

 3. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych przedszkola. i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola.(załącznik nr 1)

 4. Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu jedynie w celu kształtowania lepszej orientacji oraz samodzielności dziecka i występują w następujących miejscach: salach przedszkolnych, łazience, szatni.

 5. Pracownik przedszkola nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 6. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

Rozdział IV

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 1. Dzieci na terenie przedszkola nie mają dostępu do Internetu.

 2. W momencie wprowadzenia możliwości korzystania przez dzieci z Internetu na terenie przedszkola zostaną podjęte działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

 3. Przedszkole zapewnia dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych, mających na celu rozpoznawania zagrożeń w Internecie.

 4. Przedszkole przekazuje rodzicom informacje na temat zagrożeń dzieci w Internecie.

 

Rozdział V

Zasady bezpiecznych relacji na linii personel- dziecko

 1. W przedszkolu został ustalony katalog działań niedozwolonych w kontaktach z dzieckiem. Jest on częścią programu wychowawczo profilaktycznego- przedszkola.

 2. Wszyscy pracownicy przedszkola znają zasady bezpiecznego kontaktu na linii personel- dziecko i są zobowiązani do ich przestrzegania.

 

Rozdział VI

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 1. Każdy zgłoszony przypadek krzywdzenia dziecka jest monitorowany.

 2. W przypadku uzyskania informacji o krzywdzeniu dziecka pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej wychowawcy (wychowawcom) dziecka, psychologowi lub dyrektorowi palcówki.

 3. W przypadku gdy osoba krzywdzącą jest pracownik przedszkola, zostaje sporządzona notatka służbowa i przekazana bezpośrednio do Dyrektora przedszkola.

 4. Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, którego zadaniem jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.

 5. Plan pomocy powinien zawierać:

       a) Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (w tym również zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji, a w przypadku pracownika przedszkola upomnienie lub zawieszenie w czynnościach służbowych)

         b)Wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.

         c) Skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

 1. Dyrektor przedszkola wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie jest podejrzewane i informuje ich o podejrzeniach.

 2. Rodzicom przedstawiany jest plan pomocy dziecku.

 3. W przypadkach bardziej skomplikowanych Dyrektor informuje rodziców o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.

 4. Po poinformowaniu rodziców Dyrektor przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub wniosek o wygląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodziny i Nieletnich.

 5. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 2)

 6. Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka.

 

Rozdział VII

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 2. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, lub osobom nietrzeźwym, dziecko nie będzie wydawane.

 3. Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do OPS w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka.

 4. Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego rodzica/prawnego opiekuna dziecka musi być zgłoszona do Dyrektora przedszkola.

 5. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola lub próby odebrania przez osobę w stanie nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie..

 6. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie odebrania dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem. Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.

 7. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.

 8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

 1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.

 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji. (załącznik nr 3)

 3. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

 4. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego.(załącznik nr 4)

 5. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Polityki bezpieczeństwa w przedszkolu.

 6. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.

 7. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki przeprowadza co pół roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 4), opracowuje ankiety, a wnioski przedstawi Dyrektorowi przedszkola.

 8. Dyrektor/ rada pedagogiczna wprowadza zmiany do Polityki i przedstawia je pracownikom.


Rozdział IX

Przepisy końcowe

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 2. Polityka jest dostępna dla pracowników i rodziców poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń, umieszczeniu na stronie internetowej przedszkola i poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną. 

Załącznik nr 1

Przedszkole Miejskie „Mniszek”

Polityka ochrony dzieci

 

 

 

Grudziądz, dnia………………………

………………………………………                                                                                    

Imię i nazwisko 


OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku, jak również wizerunku mojego dziecka ..................................., oraz jego prac na stronie internetowej i w materiałach promocyjnych Przedszkola Miejskiego „Mniszek” w Grudziądzu ul. Sportowców 2…………………………

podpis rodzica/opiekuna 
Załącznik nr 2

Przedszkole Miejskie „Mniszek”

Polityka ochrony dzieci

 

 


KARTA Z PRZEBIEGU INTERWENCJI

 


Imię i nazwisko dziecka


Przyczyna interwencji

(forma krzywdzenia)
Osoba zawiadamiająca o podejrzewanym krzywdzeniuOpis działań podjętych przez pedagoga/psychologa


 

Data:


Działania:

 

 

 

 

 

Spotkania z opiekunem dziecka 
Data:


Opis spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieni przestępstwa;

 • Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka/ rodziny;

 • Inny rodzaj interwencji, jaki? ………………………………………………………


Dane dotyczące interwencji (nazwa organu do którego zgłoszono interwencję), data interwencji


Wyniki interwencji, działania organów sprawiedliwości jakie instytucja uzyskała/ działania placówki/ działania rodziców

Data:

Działania:
 

 

 

 


Załącznik nr 3

Przedszkole Miejskie „Mniszek”

Polityka ochrony dzieci

 

 

Grudziądz, dnia………………………

………………………………………                                                                                   

Imię i nazwisko


………………………………………

Miejsce pracy

………………………………………

StanowiskoOŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką Ochrony Dzieci obowiązującą w Przedszkolu Miejskim „Mniszek” i przyjmuję ją do realizacji.


…………………………

podpis pracownika
 Załącznik nr 4

Przedszkole Miejskie „Mniszek”

Polityka ochrony dzieci

 

                                                                                       Grudziądz, dnia………………………

 

………………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………

Miejsce pracy

………………………………………

Stanowisko

 


OŚWIADCZENIEJa niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym nr………….. oświadczam, że nie byłem/łam skazany/a za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Nie toczy się tez przeciwko mnie żadne postępowanie karne w tym zakresie. 

…………………………

podpis pracownika

Załącznik nr 5

Przedszkole Miejskie „Mniszek”

Polityka ochrony dzieci

 ANKIETA MONITORUJĄCA POZIOM REALIZACJI

POLITYKI OCHRONY DZIECI

 

 1. Czy znasz dokument Polityka ochrony dzieci? TAK/ NIE

 1. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu? TAK/ NIE

 1. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę ochrony dzieci? TAK/ NIE

 1. Czy w Twoim miejscu pracy według Twojej oceny przestrzegana jest Polityka ochrony dzieci? TAK/ NIE

 1. Czy zaobserwowałeś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy? TAK/ NIE

 1. Czy masz jakieś uwagi, poprawki do Polityki? Jakie?........................................................................................................................................................................................

 1. Jakie punkty/zagadnienia należałoby do niej włączyć? Dlaczego? Jakie regulacje proponujesz? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby usunąć? Jakie? Dlaczego? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby zmienić? Jakie? Dlaczego? W jaki sposób? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


. .
   
. .
   
. .
   
   

powrót do strony głównej